آغاز اجرای طرح ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال/تمامی مهاجران خارجی واکسینه می‌شوند

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ازآغاز اجرای مرحله اول طرح تکمیلی واکسن خوراکی فلج اطفال در تهران خبر داد و گفت: تمامی مهاجران خارجی و کودکان زیرپنج سال که به احتمال زیاد همراه با مادران خود در زندان‌ها اقامت دارند، واکسینه می‌شوند.

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دکتر محمدرضا سربازی  افزود: طرح تکمیلی واکسن خوراکی فلج اطفال دارای دو مرحله است. مرحله اول از ۱۷ اردیبهشت ماه آغاز شد و تا ۱۹ اردیبهشت ماه ادامه دارد و مرحله دوم نیز از  ۲۱ تا ۲۳ خرداد ماه سال جاری اجرا می شود.

وی یادآور شد: ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال یکی از راهبردهای برنامه ریشه کنی فلج اطفال است که تا زمان ریشه کنی جهانی این بیماری باید ایمن سازی تکمیلی انجام شود.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: در واقع این مرحله به عنوان مرحله نهایی قبل از ریشه کنی جهانی ویروس اطفال محسوب می شود و  هدف این راهبرد، متوقف کردن گردش ویروس فلج اطفال در نقاط کانونی و وارده است.

سربازی تصریح کرد: با توجه به انتقال ویروس وحشی فلج اطفال در دو قاره آسیا و آفریقا و بومی بودن ویروس بیماری در کشورهای افغانستان و پاکستان، اجرای عملیات ایمن سازی تکمیلی سالانه برای حفظ موقعیت عاری از ویروس فلج اطفال در ایران الزامی است.

وی درمورد نحوه اجرای این طرح گفت: در این عملیات گسترده کودکان زیر پنج سال ایرانی و مهاجران خارجی تحت پوشش قرار گرفتند و درهر مرحله از ایمن سازی تکمیلی جستجوی کودکان زیر پنج سال هر خانوار به صورت بازدید خانه به خانه همه منازل در مناطق پرخطر انجام می‌شود.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به اجرای طرح در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی خاطرنشان کرد: با توجه به بافت منطقه و تنوع جمعیتی مناطق تحت پوشش دانشگاه این طرح با تشکیل تیم های فعال  در حال اجرا است.

سربازی یادآور شد: در این طرح تمامی مهاجران خارجی که در اردوگاه ها یا خارج از اردوگاه ها اقامت دارند، خانوارهای ساکن در کلنی ها و محل تجمع عمده مهاجران خارجی، تمامی نقاط شهرستان، شهرک و کلنی هایی که احتمال می رود پوشش واکسیناسیون کمتر از ۹۵ درصد واکسن دارند، تمام مناطق تحت پوشش تیم های سیار و تمامی کودکان زیر پنج سال که به احتمال زیاد همراه با مادران خود در زندان ها اقامت دارند، واکسینه می شوند.

وی افزود: در این طرح به همه کودکان گروه سنی صفر تا ۵۹ ماهه در مناطق پرخطر بدون توجه به سابقه ایمن سازی قبلی، مجددا” دو قطره واکسن خوراکی فلج خورانده می شود و به فاصله چهار تا ۶ هفته تکرار می‌شود.