بخش کـودکـان و نوزادان

* ویزیت توسط فوق تخصص نوزادان

* ویزیت توسط متخصصین کودکان

* تشخیص و درمان ایکتر نوزادان

* اندازه گیری سطح خون نوزادان با دستگاه

* دارای دستگاه بیلی روبین (زردی نوزادان)

* سرم تراپی در موارد هیدراسیون

 

ویزیت هر روز تا ساعت ۲۴ شب