بخش پزشک عمومی

* ویزیت بیماران به صورت ۲۴ ساعته

* امکان ویزیت بیماران در منزل

* بررسی چک آپ افراد سالم