بخش داخلی و عفونی

* تشخیص و درمان بیماری های گوارشی و کبدی

* تشخیص و درمان بیماری های غددی (دیابت و تیروئید)

* تشخیص و درمان بیماری های تنفسی و ریوی

* تشخیص و درمان بیماری های کلیوی و ادراری

* تشخیص و درمان بیماری های روماتیسمی

* تشخیص و درمان بیماری های عفونی

* ویزیت بیماران خونی و سرطانی

* ویزیت بیماران هپاتیت و ایدز

* ویزیت شنبه ها تا چهارشنبه ها