بخش جراحی عمومی

* جراحی بیماری های سرپایی

* جراحی هموروئید، فتق و زیبایی

* ویزیت با تعیین وقت قبلی