بخش ارتوپدی

* تشخیص و درمان بیماری های ارتوپدی

* درمان شکسته بندی و بیماری های مفاصل

* درمان دردهای زانو و صدمات ورزشی

* درمان بیماری های ستون فقرات و کمردرد

* درمان بیماری های مفاصل، شانه و آرنج

* انجام PRP گچ بری و جراحی سرپایی ارتوپدی

* ویزیت با تعیین وقت قبلی