بخش آزمایشگاه

* انـجـام کـلـیه آزمـایـش هـای روتیـن و تخـصـصـی

* مجـهـز به دسـتگـاه هـای پیشـرفـته آزمـایشـگاهـی

* انجام آزمایش ها بر مبنای کنترل کیفیت و تضمین کیفیت تحت نظارت EQAP

* دارای بخش هـای خـون شناسـی، بیوشیمی و سـرولوژیی هورمون شناسی، میکروب شناسی، تجزیه ادرار و انگل شناسی

* بخش پذیرش آزمایشگاه دارای محیطی آرام، بدون پله، مناسب برای سالمندان و معلولان بوده و همچنین نـمـونـه گـیـری در مـنـزل پـذیـرفـتـه مـی شـود.

* هر روز از ساعت ۸ صبح الی ۳۰/۲۰ شب بـه غـیـر از روزهـای تـعـطـیـل تلفن آزمایشگاه : ۳۳۴۶۸۵۳۹ _ ۳۳۴۵۹۳۱۲