برنامه پزشکان

برنامه روزانه درمانگاه شبانه روزی فارابی (یکشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶)

ردیف بخش پزشک مربوطه شیفت ساعت ویزیت
۱ پزشک عمومی آقای دکتر شهرام اندیشناک صبح ۷/۳۰ – ۱۴/۳۰
۲ پزشک عمومی آقای دکتر بهفر بردبار عصر ۱۴/۳۰ – ۱۹/۳۰
۳ پزشک عمومی آقای دکتر بهفر بردبار شب ۱۹/۳۰ – ۷/۳۰
۴ متخصص کودکان خانم دکتر سهیلا اسداللهی صبح ۱۰ – ۱۴
۵ متخصص کودکان آقای دکتر محمد تاریویردیلوی عصر ۱۷ – ۲۲
۶ فوق تخصص نوزادان خانم دکتر مژگان صاحب قلم شب ۲۲ – ۲۴
۷ متخصص داخلی آقای دکتر حسین کاظمی راد عصر ۱۸ – ۲۰